WEB4
ปีการศึกษา 2564

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว รอบ 2
 
สถานศึกษาใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
สรุปจำนวนนักเรียนที่มารายงานตัว-มอบตัว การพิจารณา รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2564
 
ที่ โรงเรียน การพิจารณา รอบ 2
มีสิทธิ แจ้งความจำนงใหม่ รวมผู้มีสิทธ ผ่านการพิจารณา รายงานตัว มอบตัว
ณ สถานศึกษา สถานศึกษา อื่น
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 7 16 23 - 23 - -
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 58   58 - 58 1 1
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 6   6 - - - -
4  มัธยมวัดหนองจอก   9 9 9 - 9 9
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     96 9 81 10 10
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
5  กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 9   9 - - - -
6  พุทธจักรวิทยา 25   25 - - - -
7  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 7   7 - - - -
8  สุรศักดิ์มนตรี 262   262 - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     303 - - - -
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
9  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร   62 62 62 - 62 62
10  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 178   178 - - - -
11  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 14   14 - - - -
12  สตรีวิทยา ๒ 135   135 - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     389 62 - 62 62
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
13  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 168   168 - - - -
14  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 71   71 - - - -
15  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 104 23 127 - 74 12 9
16  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 14   14 - - - -
17  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง   14 14 - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     394 - 74 12 9
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
18  ปทุมคงคา   24 24 24 - 24 20
19  พระโขนงพิทยาลัย   19 19 - - - -
20  มัธยมวัดธาตุทอง 200   200 - - - -
21  วชิรธรรมสาธิต 184   184 - - - -
22  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 4 28 32 32 - 32 -
23  สิริรัตนาธร 36 33 69 - 44 15 2
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     528 56 44 71 22
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
24  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 22   22 2 20 2 2
25  ราชวินิตบางเขน 62 8 70 1 - - -
26  สารวิทยา 47   47 - 1 1 1
27  หอวัง 118   118 - 118 1 1
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     257 3 139 4 4
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
28  เจ้าพระยาวิทยาคม 33   33 - - - -
29  นนทรีวิทยา 6   6 - - - -
30  วัดสุทธิวราราม 23   23 - - - -
31  สตรีศรีสุริโยทัย 14   14 - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     76 - - - -
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
32  เทพลีลา   38 38 13 25 13 13
33  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 4   4 - - - -
34  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 103   103 - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     145 13 25 13 13
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
35  ดอนเมืองจาตุรจินดา 72   72 - - - -
36  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง   40 40 40 - 39 33
37  ฤทธิยะวรรณาลัย 225 19 244 - 244 30 14
38  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 113   113 - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     469 40 244 69 47
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
39  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 134   134 - 84 3 2
40  พรตพิทยพยัต 2 18 20 18 - 18 16
41  ราชดำริ 8 129 137 128 1 1 1
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     291 146 85 22 19
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
42  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 78   78 - - - -
43  บางกะปิ 17   17 - - - -
44  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 43   43 - 43 7 3
45  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ   20 20 20 - 20 14
46  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 22   22 - - - -
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต     180 20 43 27 17
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่     3,128 349 735 290 203