WEB4
ปีการศึกษา 2563

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


ประกาศผลสอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลสอบคัดเลือก กลุ่มความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการคัดเลือก แผนการรับรวม
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 10  10
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 16  20
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 17  19
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 43 49
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
4  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 20  20
5  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 10
6  สตรีวิทยา ๒ 30  39
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 53 69
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
7  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 14  20
8  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 22  22
9  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 11  12
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 47 54
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
10  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 9
11  สารวิทยา 12  15
12  หอวัง 17  15
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 36 39
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
13  เทพลีลา 5
14  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 26  22
15  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 20  15
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 49 42
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
16  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 31  65
17  ฤทธิยะวรรณาลัย 17  20
18  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 16
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 57 101
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
19  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 15  15
20  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 13  13
21  พรตพิทยพยัต 45  45
22  ราชดำริ 15  80
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 88 153
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
23  บางกะปิ 10  16
24  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 15  20
25  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 8
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 25 44
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
26  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 11
27  สุรศักดิ์มนตรี 15  16
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 21 27
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
28  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 21
29  นนทรีวิทยา 45
30  วัดสุทธิวราราม 17  18
31  สตรีศรีสุริโยทัย 15  24
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 32 108
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
32  วชิรธรรมสาธิต 11  11
33  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 12  20
34  สิริรัตนาธร 31  35
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 54 66
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 505 752