WEB4
ปีการศึกษา 2563

หากมีปํญหาในการใช้งานใดๆ
ในระบบการรับสมัคร ติดต่อ
เบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่โรงเรียน
ที่ต้องการสมัครได้ตามรายละเอียด
เมนู โรงเรียนที่เปิดรับสมัคร


ประกาศผลสอบ
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ประกาศผลสอบคัดเลือก ห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563
 
ที่ โรงเรียน จำนวนที่ผ่านการคัดเลือก (ตัวสำรอง) แผนการรับรวม รวมจำนวนที่รับ
กลุ่ม xxx 4 xxxx กลุ่ม xxx 5 xxxx กลุ่ม xxx 6 xxxx
  สหวิทยาเขตกรุงเทพตะวันออก
1  นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 30(6)  73(12)  102 103
2  นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 36(49)  30(47)  36(2)  102 102
3  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ 21  13  66 34
4  มัธยมวัดหนองจอก 26  30 26
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 113 116 36 300 265
 
  สหวิทยาเขตนวลจันทร์
5  นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 19  18  66 37
6  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 11  30 11
7  ลาดปลาเค้าพิทยาคม 13  30 13
8  สตรีวิทยา ๒ 36(20)  90(61)  126 126
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 79 108 - 252 187
 
  สหวิทยาเขตเบญจบูรพา
9  เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ 16  30 16
10  เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 72(99)  60(77)  132 132
11  เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 34  30(8)  102 64
12  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 60(34)  72(53)  132 132
13  รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 36 6
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 188 162 - 432 350
 
  สหวิทยาเขตรัชโยธิน
14  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 30(19)  30 30
15  ราชวินิตบางเขน 19  14  72 33
16  สารวิทยา 36(71)  30(30)  36(21)  102 102
17  หอวัง 72(40)  35(2)  107 107
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 157 79 36 311 272
 
  สหวิทยาเขตวังทองหลาง
18  เทพลีลา 30(8)  30 30
19  นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 36(10)  60(10)  96 96
20  บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 72(158)  72(222)  144 144
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 138 132 - 270 270
 
  สหวิทยาเขตวิภาวดี
21  ดอนเมืองจาตุรจินดา 30 9
22  ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 36(12)  21  66 57
23  ฤทธิยะวรรณาลัย 79(17)  36(9)  31(8)  138 146
24  ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ 31  36 31
25  สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 36  36 36
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 191 57 31 306 279
 
  สหวิทยาเขตศรีนครินทร์
26  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 72(286)  60(223)  132 132
27  เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 33  36(16)  31  132 100
28  พรตพิทยพยัต 36  36 36
29  ราชดำริ 22  30 22
30  ศรีพฤฒา 8(11)  13  72 21
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 171 109 31 402 311
 
  สหวิทยาเขตเสรีไทย
31  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 72(30)  60(30)  132 132
32  บางกะปิ 36(10)  36(3)  29  108 101
33  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 18  33  72 51
34  สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 36(9)  36(9)  72 72
35  สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 11  36 11
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 173 165 29 420 367
 
  สหวิทยาเขตจตุรวิทย์
36  สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 37(15)  37(15)  36(16)  108 110
37  สุรศักดิ์มนตรี 72(20)  72 72
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 109 37 36 180 182
 
  สหวิทยาเขตราชนครินทร์
38  นนทรีวิทยา 18  36 18
39  วัดสุทธิวราราม 107  108 107
40  สตรีศรีสุริโยทัย 72(10)  18  102 90
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 197 18 - 246 215
 
  สหวิทยาเขตเบญจสิริ
41  ปทุมคงคา 13  36 13
42  พระโขนงพิทยาลัย 19  36 19
43  วชิรธรรมสาธิต 36(24)  36(6)  72 72
44  สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ 41  21  132 62
45  สิริรัตนาธร 13(1)  30(12)  60 43
  รวมจำนวนในสหวิทยาเขต 122 87 - 336 209
 
  รวมจำนวนในเขตพื้นที่ 1,638 1,070 199 3,455 2,907