WEB4
ปีการศึกษา 2562

หากมีปํญหาในการใช้งาน
ระบบรับสมัคร ติดต่อ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.2 โทร 0-2939-8364-5
(เวลา 8.30 - 16.30)

ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562

กำหนดการรับสมัคร

ประเภท รับสมัคร สอบ จับฉลาก
 ห้องเรียนพิเศษ 23-27 ก.พ. 62 9 มี.ค. 62
 ความสามารถพิเศษ 23-24 มี.ค. 62 25 มี.ค. 62
 สอบคัดเลือก 23-27 มี.ค. 62 30 มี.ค. 62
 จับฉลาก 23-27 มี.ค. 62 4 เม.ย. 62